pijl pijl pijl pijl
Johannes Wilhelmus Goossens
(1797-1881)
Anna Elisabeth Habets
(1796-1856)
Hendrik Knols
(1803-1886)
Anna Elisabeth Vankan
(1808-1878)
Johannes Wilhelmus Goossens
(1833-1908)
Anna Maria Knols
(1831-1881)
Johannes Franciscus Goossens
(1861-1938)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Maria Theresia Hubertina Vankan

Johannes Franciscus Goossens

  • Geboren: 17 Jan 1861, Schimmert, Limburg, Nederland 325
  • Huwelijk (1): Maria Theresia Hubertina Vankan op 3 Nov 1887 in Schimmert, Limburg, Nederland 287
  • Overleden: 12 Okt 1938, Schimmert, Limburg, Nederland op 77-jarige leeftijd 326
Afbeelding

opsommingsteken  Algemene notities:


De aangifte van geboorte.

In deze akte staat:

In het jaar achttien honderd een en zestig, den negentienden der maand Januari, is voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente Schimmert Hertogdom Limburg, verschenen Johannes Wilhelmus Goossens, van beroep landbouwer oud negen en twintig jaren, wonende te Kleinhaasdal Schimmert dewelke ons heeft aangegeven, dat op voorgisteren den zeventien Januari ten tien ure, des avonds ten zijnent te Kleinhaasdal gemeente Schimmert is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit het huwelijk van hem declarant en van Anna Maria Knols, zijne huisvrouw en aan welk kind hij heeft verklaard de voornamen te geven van Johannes Franciscus.
De gezegde verklaring geschied in tegenwoordigheid van Johannes Hubertus Vonken ! van beroep roomskoster oud vier en twintig jaren, wonende te Schimmert en van Pieter Frans Soons van beroep landbouwer oud twee en dertig jaren, wonende te Schimmert.
Na gedane voorlezing van de tegenwoordige Geboorte-Akte aan den declarant en aan de getuigen, hebben zij met ons getekend.
De aangifte van overlijden.

In deze akte staat:

Heden dertien October negentien honderd acht en dertig verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente SCHIMMERT:
Goossens Hendrik, oud zeven en dertig jaren,metselaar, wonende te Schimmert die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op twaalf October dezes jaars, des namiddags ten acht ure in deze gemeente is OVERLEDEN, Goossens, Johannes Franciscus, weduwnaar van Vankan, Maria Theresia Hubertina, oud zeven en zeventig jaren, zonder beroep, geboren te Schimmert en wonende te Schimmert,vader van den voornoemde aangever en zoon van Goossens Johannes Wilhelmus en van Knols, Anna Maria, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.


Afbeelding

Johannes trouwde met Maria Theresia Hubertina Vankan, dochter van Frans Remigius Vankan en Maria Theresia Vanoppen, op 3 Nov 1887 in Schimmert, Limburg, Nederland.287 (Maria Theresia Hubertina Vankan werd geboren op 15 Okt 1865 in Schimmert, Limburg, Nederland 327 en overleed op 29 Feb 1932 in Schimmert, Limburg, Nederland 291.)

opsommingsteken  Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Getuige(n): bij het huwelijk, 3 Nov 1887, Schimmert, Limburg, Nederland. 1.Maarten Eijsden oud acht en zeventig jaren, van beroep landbouwer wonende te Schimmert bekende van den bruidegom
2.Jacon Klinkenberg oud negen en vijftig jaren, van beroep veldwachter wonende te Schimmert bekende van de bruid
3.Pieter Dionis Alofs oud vijftig jaren, van beroep landbouwer wonende te Schimmert nabuur van den bruidegom
4.Jan Lahaye oud twee en vijftig jaren, van beroep kantonnier wonende te Schimmert nabuur van de bruid


opsommingsteken  Huwelijksnotities:

De huwelijksakte.

In deze akte staat:

In het jaar achttien honderd zeven en tachtig den derden november zijn voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente Schimmert Hertogdom Limburg, in het openbaar, in het gemeentehuis, in tegenwoordigheid van
1.Maarten Eijsden oud acht en zeventig jaren, van beroep landbouwer wonende te Schimmert bekende van den bruidegom
2.Jacon Klinkenberg oud negen en vijftig jaren, van beroep veldwachter wonende te Schimmert bekende van de bruid
3.Pieter Dionis Alofs oud vijftig jaren, van beroep landbouwer wonende te Schimmert nabuur van den bruidegom
4.Jan Lahaye oud twee en vijftig jaren, van beroep kantonnier wonende te Schimmert nabuur van de bruid
Verschenen: ter eenre: Johannes Franciscus Goossens, jongeman, oud zes en twintig jaren, geboren te Schimmert van beroep landbouwer wonende te Schimmert, meerderjarig zoon van Johannes Wilhelmus Goossens van beroep landbouwer wonende te Schimmert hier tegenwoordig en in dit huwelijk toestemmende en van Anna Maria Knols, overleden
En ter andere zijde Maria Theresia Hubertina Vankan, jongedochter oud twee en twintig jaren, geboren te Schimmert van beroep zonder, wonende te Schimmert minderjarig dochter van Frans Remigius VanKan en van Maria Theresia Vanoppen beiden van beroep landbouwers wonende te Schimmert en hier tegenwoordig en in dit huwelijk toestemmende
welke comparanten ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, hebbende de afkondigingen plaats gehad alhier, de eerste Zondag den drie en twintigsten October achttien honderd zeven en tachtig, de tweede op Zondag daaraanvolgende, den dertigsten October deze jaars en tot welk einde zij verder aan ons hebben overlegd de stukken hierna genoemd zijnde :
1.De akte van geboorte van den Bruidegom voornoemd waaruit blikt dat hij geboren is den zeventienden Januari achttien honderd een en zestig te Schimmert
2.De akte van geboorte van den bruid voornoemd waaruit blijkt dat zij geboren is den vijftienden October achttien honderd vijf en zestig te Schimmert
3.De akte van overlijden van de moeder van den bruidgom waaruit blijkt dat zij overleden is den vijf en twintigste Maart achttien honderd een en tachtig te Schimmert
4.Het attest . B. van den Heer Commissaris des Konings in Limburg van den zeventiende October dezes jaars waaruit blijkt dat hij buiten oproeping gebleven zijnde hem tot geene dienst heeft verpligt.
De aanstaande echtgenooten hebben ten overstaan van ons en in tegenwoordigheid der genoemde getuigen verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk all de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn.
Na welke verklaring wij in naam der wet hebben verklaard: Dat zij door den echt aan elkander verbonden zijn.
Van al hetwelk wij dadelijk deze akte hebben opgemaakt en na voorlezing geteekend met partijen en getuigen.Een foto met opa's en oma's.

met van links naar rechts:
Ubaghs - Johannes Hubertus 1847-1933
Hermans-Marie Ida 1849-1936
Ubaghs-Leo Hubertus 1888-1954
Goossens-Maria Catharina 1892-1954
Vankan- Hubert 1894-1976
Goossens-Maria Philomena 1895-1933
Goossens-Johannes Fransicus 1861-1938
VanKan-Maria Theresia Hubertina 1865-1932Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 3 Mrt 2022 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door henk@kreutzkamp.nl