pijl pijl pijl pijl
Cornelius "Corneille" Ubaghs
(1766-1819)
Maria Elisabeth Aelmans
(1769-1822)
Jan Willem (Jean Guillaume) Smeets
(Vσσr 1776-1836)
Helena Douver
(1771-1831)
Joannes Leonardus Ubaghs
(1800-1859)
Anna Mechtildis Smeets
(1807-1872)

Joannes Hubertus Ubaghs
(1847-1933)

 

Gezin

Partners / kinderen:
Maria Ida Hermans

Joannes Hubertus Ubaghs

    Klik hier voor de locaties op Google Earth Aarde
  • Geboren: 17 Feb 1847, Klimmen, Dolberg, Limburg, Nederland 33
  • Huwelijk: Maria Ida Hermans op 9 Nov 1876 in Hulsberg, Limburg, Nederland 30
  • Overleden: 30 Jan 1933, Hulsberg, Limburg, Nederland op 85-jarige leeftijd 34
Afbeelding

opsommingsteken  Algemene notities:


De geboorteakte (Toegangsnummer: 12.053, Inventarisnummer: 5, Gemeente: Klimmen, Aktenummer: 3)

Hierin staat het volgende:

Het jaar achttien honderd zeven en veertig, den zeventienden des maand February, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Klimmen, Hertogdom Limburg, verschenen Leonard Ubags, oud zeven en veertig jaren, landbouwer, wonende te Dolberg binnen dezer Gemeente; de welke ons heeft aangegeven, dat dezer voormiddag om drie uren ter zijner woonhuize te gemeld, Dolberg geboren is een kind van het mannelijk geslacht, van hem declarant en van Anna Mechtildis Smeets, zijne huisvrouw en aan welk kind hij verklaard te geven de voornamen te geven van Jan Hubertus Ubags
De gezegde verklaring geschiedt in tegenwoordigheid van Jan Hendrik Eusgen vijf en twintig jaren oud en Jan Willem Jacobs, oud zes en twintig jaren, beide landbouwer en wonende alhier.
Na gedane voorlezing van de tegenwoordige Geboorte Akte aan den deklarant en aan de getuigen hebben dezelve met ons getekend

Was getekend:
L. Ubags
J. H. Eusgen
Jan Jacobs

De Burgemeester Beambte van den Burgerlijken Stand J. Laeven


Het vermoedelijke huis in Ten Esschen.


De grafsteen op de begraafplaats in Hulsberg

Afbeelding

opsommingsteken  Vermeldenswaardige gegevens:

• Beroep: Timmerman.


Afbeelding

Joannes trouwde met Maria Ida Hermans, dochter van Nicolaas Hermans en Maria Anna Ramackers, op 9 Nov 1876 in Hulsberg, Limburg, Nederland.30 (Maria Ida Hermans werd geboren op 10 Jan 1849 in Hulsberg, Limburg, Nederland 31 en overleed op 25 Mrt 1936 in Hulsberg, Limburg, Nederland 32.)


opsommingsteken  Huwelijksnotities:

In de huwelijks akte (Toegangsnummer: 12.046, Inventarisnummer: 18, Gemeente: Hulsberg, Aktenummer: 0) staat :

In het jaar achttien honderd zes en zeventig, den negende den maand November zijn voor ons ambtenaar van den Burgerlijken Stand de gemeente Hulsberg, Hertogdom Limburg, in het Gemeentehuis, in tegenwoordigheid van
1.Jan Hendrik Schaepkens, oud vier en zestig jaren, wonende te Hulsberg van beroep veldwachter die gezegd heeft te zijn bekende van de bruidegom
2.Jan Jacob Neven oud negen en veertig jaren, wonende te Hulsberg van beroep dagloner die gezegd heeft te zijn bekende van de bruidegom
3.Mathias a Campa, oud negen en zestig jaren, wonende te …… van beroep burgemeester die gezegd heeft te zijn bekende van de bruid
4.Pieter Willem Driesgen, oud vier en veertig jaren, wonende te Hulsberg van beroep klompenmaker die gezegd heeft te zijn bekende van de bruid.

Verschenen: ter eene Jan Hubertus Ubags, oud ruim negen en twintig jaren, wonende te Dolberg, gemeente Klimmen, beroep timmerman, meerderjarige zoon van Leonardus Ubags en van Anna Mechtildis Smeets, beide overleden
En ter andere zijnde, Maria Ida Hermans jonge dochter, oud ruim zeven en twintig jaren, wonende te Heek Hulsberg van beroep huishoudster, meerderjarig dochter van Nicolaas Hermans, van beroep landbouwer, wonende te Heek Hulsberg, alhier tegenwoordig en in het huwelijk toestemmend en van Maria Anna Ramackers van beroep huishoudster wonende te Heek Hulsberg wegens onpasselijkheid belet te verschijnen maar volgens verklaring van den vader in het huwelijk toestemmende; welke ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, waarvan de afkondiging in deze gemeente zonder stuiting zijn geschied, overeenkomstig de wet te weten: de eerste op zondag, den negen en twintigsten October dezes jaars en de tweede op zondag daaropvolgende, den vijfden november dezes jaars, daartoe aan ons ter hand stellende:
1.De akte van geboorte van den Bruidegom voornoemd, waaruit blijkt, dat hij geboeren is den zeventienden February een duizend achthonderd zeven en veertig te Dolberg - Klimmen
2.De akte van geboorte van de bruid voornoemd, waaruit blijkt dat zij geboeren is den elfde January een duizend acht honderd negen en veertig te Heek gemeente Hulsberg
3.De akte van overlijden van den vader des bruidegoms
4.De akte van overlijden van de moeder des bruidegoms
5.De verklaring dat de afkondigingen in Klimmen zonder stuiting zijn geschied
6.Het certificaat …… te Maastricht door zijne Excellentie den Heer Commissaris des Konings in het hertogdom Limburg den een en twintigsten October achttien honderd zeven en twintig, waaruit blijkt de bruidegom voldaan heeft aan zijne verplichting ten aanzien van den nationale militie
Nadat eindelijk de bruidegom en Bruid, elk afzonderlijk, aan ons, in tegenwoordigheid der bovengenoemde getuigen, hadden verklaard dat zij elkander aannemen tot echtgenoote, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan de Huwelijken staat verbonden zijn, hebben wij ambtenaar van den Burgerlijken Stand in naam de wet verklaard dat
Jan Hubertus Ubags en Maria Ida Hermans
Door den echt zijn vereenigd.
Van al het welk wij dadelijk deze akte hebben opgemaakt, welke wij, na gedane voorlezing hebben ondertekend. Met de comparanten echtgenooten den vader der bruid en de vier genoemde getuigen.

Was getekend:
J.H. Ubaghs
M. J. Hermans
N, Hermans
J. H. Schaepkens
J. J. Neven
Matias a Campa
P. W. Driesgens
De Ambtenaar van den Burgelijken Stand : J. P. Raeven

Gezinsfoto ter gelegemheid van het 50 jarig huwelijk.

van links naar rechts zitten hier:
Maria Elisabeth 1877-1964
Johannes Hubertus 1847-1933
Maria Ida Hermans 1849-1936
Maria Elisabeth 1884-1982

staand:
Wilhelmus Alphons 1879-1956
Jan Mathias 1891-1960
Leo Hubertus 1888-1954
Maria Whilhelmus 1882-1963

Overzichtsfoto ter gelegenheid van het 50 jarig huwelijk.

Een overzicht van alle namen op de foto (voor zover bekend) zijn hier te vinden.

hits counter


Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 6 Nov 2014 met Legacy 8.0 van Millennia