pijl pijl
Joannes Blom
(Vóór 1762-1833)
Mechelina Ansoms
(Vóór 1764-1838)
Guillaume Berg, van den
Jeanne Kastel, van
Henricus Blom
(Vóór 1786-1821)
Adrienne Berg, van den
(Vóór 1788-Na 1837)
Johannes Blom
(1814-1869)

 

Gezin

Partners / kinderen:
Jacomijne Joris Lieshout

Johannes Blom

    Klik hier voor de locaties op Google Earth Aarde
  • Geboren: 11 Aug 1814, Breda, Noord-Brabant, Nederland
  • Huwelijk: Jacomijne Joris Lieshout op 13 Jul 1837 in Princenhage, Noord-Brabant, Nederland 685
  • Overleden: 14 Sep 1869, Princenhage, Noord-Brabant, Nederland op 55-jarige leeftijd 686
Afbeelding

opsommingsteken  Vermeldenswaardige gegevens:

• Getuige(n): bij aangifte van geboorte, 11 Aug 1814, Breda, Noord-Brabant, Nederland. Willem Daris en Hieronymus Adrianus Blom (ovl. 1849)

• Beroep. Schoenmaker


Afbeelding

Johannes trouwde met Jacomijne Joris Lieshout, dochter van Georgius (Joris) Hendrik Lieshout en Maria Janssen, op 13 Jul 1837 in Princenhage, Noord-Brabant, Nederland.685 (Jacomijne Joris Lieshout werd geboren op 2 Feb 1811 in Princenhage, Noord-Brabant, Nederland 687 en overleed op 30 Dec 1874 in Princenhage, Noord-Brabant, Nederland.)

opsommingsteken  Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

• Getuige(n): Huwelijk, 13 Jul 1837, Princenhage, Noord-Brabant, Nederland. Willem Looijders?, Antonius Kopperlie (1791-1848), Arnoldus Bloemen (geb 1804) en Franciscus van Halsteren (geb. 1809)


opsommingsteken  Huwelijksnotities:

n de Huwelijks akte (Toegangsnummer: 121.130, Inventarisnummer: 6308, Gemeente: Princenhage, Aktenummer: 28) staat :

In het jaar een duizend achthonderd zeven en dertig, den dertienden July, des ochtends ten tien uren, compareerde voor ons Burgemeester van Princenhage,

Johannes Blom, jongeman en schoenmaker, oud twee en twintig jaren, geboren te Breda en wonende alhier, meerderjarige zoon van Hendrik Blom, overleden te Breda en van Adrienne van den Berg, werkster, wonende te Breda en thans alhier tegenwoordig en toestemmende te eene - en

Jacomijna Lieshout, jongdochter en dagloonster, oud zes en twintig jaren, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Joris Lieshout en van Maria Janssen, arbeidsliede, wonende alhier en thans alhier tegenwoordig en toestemmende ten andere zijde,

de welke ons hebben verzocht tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen alhier en te Breda onverhinderd zijn geschied op zondagen den tweeden en negende dezer maand, beiden des ochtends ten elf uren.

Wij Burgemeester voornoemd na voorlezing te hebben gedaan van de stukken hierna genoemd en door de wederzijdse partijen overlegd te weten:
Een geboorte attest van Johannes Blom,
Een certificaat afgegeven door den Gouverneur dezen Provincie den drie en twintigsten juni jongstleden bewijzen dat hij aan de wet op den Nationale Militie heeft voldaan,
Een doodattest van zijnen vader Hendrik Blom, een geboorte attest van Jacomijne Lieshout, en een certificaat afgegeven door den wethouder Ambtenaar van den Burgelijken Stand der stad Breda, den twaalfden dezer maand, bewijzende dat (hij aan de wet op de Nationale Militie) de huwelijksafkondigingen aldaar onverhinderd zijn geschied en na voorgelezen te hebben gedaan van het zesde Kapittel van den ………. , hebben wij aan ieder der contractanten gevraagd of zij elkander wilden nemen voor man en vrouw, ieder hunnen …..toestemmend beantwoord hebbende, verklaren In Naam van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden Prins van Oranje,
dat Johannes Blom en Jacomijne Lieshout door een wettig huwelijk zijn verenigd en hebben de beide contractanten…. Verklaard dat op den drie en twintigsten february achttien honderd drie en dertig in de stad Gorichem van hun geboren is een kind van het mannelijk geslacht, ingeschreven in het register van den Burgelijken Stand aldaar ten name van George Lodewijk Lieshout welk kind zij voor hunnen wettigen zoon erkennen.
Aldus deze akte opgemaakt in bijzijn van
Arnoldus Bloemen, horlogemaker, oud drie en dertig jaren,
Antonie Hoppelie, winkelier, oud een en veertig jaren,
Franciscus van Helfteren, broodbakker, oud vijf en twintig jaren en
Willem Snijders, wagenmaker, oud acht en dertig jaren,
allen wonende alhier, de ouders van de contractanten ten andere zijde niet kunnende schrijven hebben beide contractanten, de moeder van den contractant ten eene en de vier getuigen deze akte met ons na voorlezing getekend.
Goedgekeurd de doorgehaalde woorden, hij aan de wet op den Nationale Militie

Getekend door:
Luisterburgs
A. Bloemen
A. Hoppelie
F. van Hefteren
W. Lieshout
J. Blom
Jacomina Lieshout
Adrienna van den Berg

hits counter


Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 6 Nov 2014 met Legacy 8.0 van Millennia