pijl pijl
Henricus Joannis Lieshout
(Vóór 1742-1811)
Anna Maria Hasselt, van
(Vóór 1748-1818)
Georgius (Joris) Hendrik Lieshout
(Vóór 1771-1852)
Maria Janssen
(Vóór 1787-1861)
Jacomijne Joris Lieshout
(1811-1874)

 

Gezin

Partners / kinderen:
Johannes Blom

Jacomijne Joris Lieshout

    Klik hier voor de locaties op Google Earth Aarde
  • Geboren: 2 Feb 1811, Princenhage, Noord-Brabant, Nederland 687
  • Huwelijk: Johannes Blom op 13 Jul 1837 in Princenhage, Noord-Brabant, Nederland 685
  • Overleden: 30 Dec 1874, Princenhage, Noord-Brabant, Nederland op 63-jarige leeftijd
Afbeelding

opsommingsteken  Vermeldenswaardige gegevens:

• Beroep. Dagloonster - Haar ouders waren "arbeidslieden Goederenbestellers


Afbeelding

Jacomijne trouwde met Johannes Blom, zoon van Henricus Blom en Adrienne Berg, van den, op 13 Jul 1837 in Princenhage, Noord-Brabant, Nederland.685 (Johannes Blom werd geboren op 11 Aug 1814 in Breda, Noord-Brabant, Nederland en overleed op 14 Sep 1869 in Princenhage, Noord-Brabant, Nederland 686.)

opsommingsteken  Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

• Getuige(n): Huwelijk, 13 Jul 1837, Princenhage, Noord-Brabant, Nederland. Willem Looijders?, Antonius Kopperlie (1791-1848), Arnoldus Bloemen (geb 1804) en Franciscus van Halsteren (geb. 1809)


opsommingsteken  Huwelijksnotities:

n de Huwelijks akte (Toegangsnummer: 121.130, Inventarisnummer: 6308, Gemeente: Princenhage, Aktenummer: 28) staat :

In het jaar een duizend achthonderd zeven en dertig, den dertienden July, des ochtends ten tien uren, compareerde voor ons Burgemeester van Princenhage,

Johannes Blom, jongeman en schoenmaker, oud twee en twintig jaren, geboren te Breda en wonende alhier, meerderjarige zoon van Hendrik Blom, overleden te Breda en van Adrienne van den Berg, werkster, wonende te Breda en thans alhier tegenwoordig en toestemmende te eene - en

Jacomijna Lieshout, jongdochter en dagloonster, oud zes en twintig jaren, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Joris Lieshout en van Maria Janssen, arbeidsliede, wonende alhier en thans alhier tegenwoordig en toestemmende ten andere zijde,

de welke ons hebben verzocht tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen alhier en te Breda onverhinderd zijn geschied op zondagen den tweeden en negende dezer maand, beiden des ochtends ten elf uren.

Wij Burgemeester voornoemd na voorlezing te hebben gedaan van de stukken hierna genoemd en door de wederzijdse partijen overlegd te weten:
Een geboorte attest van Johannes Blom,
Een certificaat afgegeven door den Gouverneur dezen Provincie den drie en twintigsten juni jongstleden bewijzen dat hij aan de wet op den Nationale Militie heeft voldaan,
Een doodattest van zijnen vader Hendrik Blom, een geboorte attest van Jacomijne Lieshout, en een certificaat afgegeven door den wethouder Ambtenaar van den Burgelijken Stand der stad Breda, den twaalfden dezer maand, bewijzende dat (hij aan de wet op de Nationale Militie) de huwelijksafkondigingen aldaar onverhinderd zijn geschied en na voorgelezen te hebben gedaan van het zesde Kapittel van den ………. , hebben wij aan ieder der contractanten gevraagd of zij elkander wilden nemen voor man en vrouw, ieder hunnen …..toestemmend beantwoord hebbende, verklaren In Naam van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden Prins van Oranje,
dat Johannes Blom en Jacomijne Lieshout door een wettig huwelijk zijn verenigd en hebben de beide contractanten…. Verklaard dat op den drie en twintigsten february achttien honderd drie en dertig in de stad Gorichem van hun geboren is een kind van het mannelijk geslacht, ingeschreven in het register van den Burgelijken Stand aldaar ten name van George Lodewijk Lieshout welk kind zij voor hunnen wettigen zoon erkennen.
Aldus deze akte opgemaakt in bijzijn van
Arnoldus Bloemen, horlogemaker, oud drie en dertig jaren,
Antonie Hoppelie, winkelier, oud een en veertig jaren,
Franciscus van Helfteren, broodbakker, oud vijf en twintig jaren en
Willem Snijders, wagenmaker, oud acht en dertig jaren,
allen wonende alhier, de ouders van de contractanten ten andere zijde niet kunnende schrijven hebben beide contractanten, de moeder van den contractant ten eene en de vier getuigen deze akte met ons na voorlezing getekend.
Goedgekeurd de doorgehaalde woorden, hij aan de wet op den Nationale Militie

Getekend door:
Luisterburgs
A. Bloemen
A. Hoppelie
F. van Hefteren
W. Lieshout
J. Blom
Jacomina Lieshout
Adrienna van den Berg

hits counter


Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 6 Nov 2014 met Legacy 8.0 van Millennia